Listen free for 30 days

Det europæiske forår

Narrated by: Dan Schlosser
Length: 9 hrs and 55 mins
Categories: Fiction, Literary
1 out of 5 stars (1 rating)

£7.99/month after 30 days. Cancel anytime

Summary

"Det europæiske forår" er en kontroversiel fortælling om fire menneskers livsbaner og Europas forfatning i begyndelsen af et nyt årtusinde.

På Lolland etablerer en række internationalt anerkendte forskere og iværksættere et nyt samfund, der skal kombinere det mest idylliske fra den gamle verden med de seneste teknologiske landvindinger. Ind i denne teknologiske bondehusidyl flytter den afdankede galleriejer Stig og hans kone Elisabeth, der er blevet headhuntet til en stilling i forskningsteamet takket være sine resultater inden for hjerneforskning.

Deres anorektiske datter, Emma, flytter kortvarigt med, men bliver i sin idealistiske tro på menneskerettigheder ansporet til at hjælpe med at få et ganske andet parallelsamfund på benene i Afrika. Her deporteres alle uønskede muslimske flygtninge fra Danmark hen, og Emma bliver en central figur i opbygningen af en ny kultur og nye samværsformer i et samfund, der skabes i gamle Mærsk-containere.

Stig har mistet troen på kunstens rolle i samfundet. Kunsten var ifølge ham mere autentisk i firserne, og han har nu kun foragt for kunstnere, der maler cirkler. Dog har han stadig en gnist af respekt for den i offentligheden anerkendte kunstner Christian, som maler degenererede mennesker, der går i ét med naturen. Stig får overtalt Christian til at flytte med ned til det ny samfund på Lolland, hvor Stig anskaffer sig en alaskan malamute hvalp og bliver stadig mere optaget af naturen og af den måde, hvorpå Flora Danica kortlagde den på.

Christian er også blevet desillusioneret på kunstens vegne, men inspirationen blusser voldsomt op, da han møder den purunge og tankevækkende naive Mia, som er glad for hans pik og ikke stiller alt for mange spørgsmål. Ved et voldsomt uheld får Stig mulighed for at forløse et kunstværk, som efter hans opfattelse vil kunne sætte nye standarder for, hvilke spor kunsten kan sætte i samfundet. Men kunstværket kræver sine ofre.
©2017 Gyldendal (P)2017 Gyldendal

What members say

Average customer ratings

Overall

 • 1 out of 5 stars
 • 5 Stars
  0
 • 4 Stars
  0
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Stars
  1

Performance

 • 4 out of 5 stars
 • 5 Stars
  0
 • 4 Stars
  1
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Stars
  0

Story

 • 1 out of 5 stars
 • 5 Stars
  0
 • 4 Stars
  0
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Stars
  1

Reviews - Please select the tabs below to change the source of reviews.

No Reviews are Available
Sort by:
 • Overall
  5 out of 5 stars
 • Performance
  3 out of 5 stars
 • Story
  5 out of 5 stars
Profile Image for Charliey
 • Charliey
 • 23-12-17

Kaspers tredje bog ’Det europæiske forår’

Would you listen to Det europæiske forår again? Why?Med sin tredje bog ’Det europæiske forår’ tegner Kaspar Colling Nielsen et dystopisk billede af vores nærmeste fremtid. Europa befinder sig i en ideologisk krig mod islam, og teknologien udvikler sig i et stadig stigende tempo. I det kaos forsøger bogens hovedpersoner at finde en eller anden mening med det hele. Med livet og med kunsten.
Det europæiske forår’, der handler om kunst, teknologisk udvikling, flygtninge og ikke mindst fire menneskers skæbner i et Europa, der lukker sig om sig selv.

Galleristen Stig, hans kone Elisabeth, der er hjerneforsker, og deres psykiske ustabile datter Emma beslutter efter modne overvejelser at flytte fra det hektiske København til det idylliske Lolland. Hvad der hører med til historien er, at København her i bogens realtid er blevet et langt mere råt og plaget sted med voldelige aktioner i gaderne og terrorangreb på skoler. Og Lolland er tilmed blevet et særdeles tillokkende sted, idet man dér har oprettet et yderst behageligt samfund, som kun giver adgang for de særligt indviede.
Her skal nemlig forskes i robotter og intelligenser, og eftersom familien i det hele taget trænger til luftforandring, slår de til. Også den midaldrende kunstner Christian, hvis kunstneriske drivkraft med tiden bliver lig med saftig sex med den meget unge og mentalt retarderede pige Mia, rykker ind i reservatet på Lolland.
Sideløbende med det lollandske (over)samfund tegnes et billede af et Amager-stort område i Mozambique, som Danmark har købt for dér at kunne opbevare de indvandrere, som er for utilpassende til at kunne have deres gang i Danmark. Området er indrettet som en by med et universitet, caféer, butikker, fodboldbaner og hvad ellers hører sig til, og Emma beslutter, at hun som en anden ulandsfrivillig vil til Mozambique for at hjælpe.

Romanen byder på et hav af både aktuelle og eviggyldige temaer som flygtningeproblematikken, videnskabens velsignelser og forbandelser, naturen vs. kulturen, kunst, etik, samvittighed og meget mere. Blandt flere af romanens personer (og dyr) spirer en tiltagende kynisme frem i takt med de muligheder, den fagre nye verden åbner.

Der er stof til rigeligt med eftertanke, debatter og samtaler. Det er både en litterær fornøjelse og en intellektuel berigelse at læse ’Det europæiske forår’

Who was your favorite character and why?

Mit seinem dritten Buch "The European Spring" zeichnet Kaspar Colling Nielsen ein dystopisches Bild unserer nahen Zukunft. Europa befindet sich in einem ideologischen Krieg gegen den Islam, und die Technologie entwickelt sich immer schneller. In diesem Chaos versuchen die Hauptfiguren des Buches, einen Sinn zu finden. Mit dem Leben und mit der Kunst.
Europäischer Frühling ", der sich mit Kunst, technologischer Entwicklung, Flüchtlingen und vor allem mit dem Schicksal von vier Menschen in einem Europa beschäftigt, das für sich selbst steht.

Der Künstler Stig, seine Frau Elisabeth, eine Hirnforscherin, und ihre psychisch labile Tochter Emma beschließen nach reiflicher Überlegung, vom hektischen Kopenhagen ins idyllische Lolland zu ziehen. Was für die Geschichte von Bedeutung ist, ist, dass Kopenhagen in diesem Buch ein viel rauerer und geplagterer Ort mit gewaltsamen Aktionen auf der Straße und Terroranschlägen in Schulen geworden ist. Und Lolland hat sich zu einem sehr attraktiven Ort entwickelt, da Sie eine äußerst komfortable Gemeinschaft aufgebaut haben, die nur den speziellen Initiatoren Zugang bietet.
Aus diesem Grund muss Forschung in Robotern und Intelligenz betrieben werden, und da die Familie Luftwechsel braucht, machen sie es möglich. Auch der Künstler Christian aus dem mittleren Alter, dessen künstlerische treibende Kraft im Laufe der Zeit saftigem Sex mit der sehr jungen und geistig zurückgebliebenen Mia gleicht, betritt das Reservat auf Lolland.
Zusammen mit der lolländischen Gesellschaft wird ein Bild eines Amager-großen Gebietes in Mosambik aufgenommen, das Dänemark gekauft hat, um jene Einwanderer zu behalten, die zu ungeeignet sind, um in Dänemark reisen zu können. Die Gegend ist als eine Stadt mit einer Universität, Cafés, Geschäften, Fußballfeldern und was sonst noch dazugehört gestaltet, und Emma beschließt, dass sie wie ein anderer Freiwilliger nach Mosambik gehen wird, um zu helfen.

Der Roman bietet einen Ozean von aktuellen und ewigen Themen wie Flüchtlingsthemen, Wissenschaft Segen und Fluch, Natur vs. Kultur, Kunst, Ethik, Gewissen und vieles mehr. Unter mehreren der Romane (und Tiere) zeichnet sich ein zunehmender Zynismus ab, als die Chancen, die die schöne neue Welt eröffnet.

Es gibt Substanz für viele Überlegungen, Debatten und Gespräche. Es ist sowohl ein literarisches Vergnügen als auch eine intellektuelle Bereicherung, den "Europäischen Frühling" zu lesen.

What three words best describe Dan Schlosser’s performance?

With his third book 'The European Spring', Kaspar Colling Nielsen draws a dystopic image of our near future. Europe is in an ideological war against Islam, and technology is evolving at an ever increasing pace. In this chaos, the main characters of the book try to find some meaning with it all. With life and with art.
European spring ', which deals with art, technological development, refugees and, in particular, the fate of four people in a Europe that is about itself.

The artist Stig, his wife Elisabeth, a brain researcher, and their psychologically unstable daughter Emma, ​​after mature consideration, decides to move from the hectic Copenhagen to idyllic Lolland. What matters to the story is that in this book, Copenhagen has become a far more raw and plagued place with violent actions in the streets and terrorist attacks in schools. And Lolland has become a very attractive place as you have established an extremely comfortable community that only gives access to the special initiators.
Because of this, research must be done in robots and intelligence, and as the family is in need of air change, they make it happen. Also the middle aged artist Christian, whose artistic driving force over time is equal to juicy sex with the very young and mentally retarded girl Mia, enters the reserve at Lolland.
Together with the Lollandian society, a picture of an Amager-large area in Mozambique, which Denmark has bought for the purpose of keeping those immigrants who are too unsuitable to be able to travel in Denmark, is taken. The area is designed as a city with a university, cafes, shops, football pitches and what else belongs to, and Emma decides that she, like another volunteer, will go to Mozambique to help.

The novel offers an ocean of both current and eternal issues such as refugee issues, science's blessings and curses, nature vs. culture, art, ethics, conscience and much more. Among several of the novel's (and animals) an increasing cynicism is emerging as the opportunities that the beautiful new world opens.

There is substance for plenty of reflection, debates and conversations. It is both a literary pleasure and an intellectual enrichment to read 'The European Spring'